Toimintaperiaatteemme

Meidän kokkikartanolaisten tehtävänä on
tarjota ihmisille mahdollisuus parempaan valmisruokaan.

Tiedämme menestyvämme, kun keskitymme mahdottoman hyvien suomalaisten suosikkiruokien laadukkaaseen valmistukseen huolella valituista raaka-aineista sovittuja ohjeita noudattamalla. Keskeistä menestyksessä on pyrkiä jatkuvasti parempaan makuun kehittämällä ruokiamme ja tekemistämme koko ajan.

Meidän arvomme on kohdella toisia kuten toivoisimme itseämme kohdeltavan. Teemme siis tuotteita kuten itsellemme tekisimme. Olemme rehellisiä itsellemme, kuluttajille, asiakkaillemme, sidosryhmille ja tavarantoimittajille. Teemme tiivistä ja avointa yhteistyötä tavarantoimittajien ja sidosryhmiemme kanssa. Jokainen noudattaa sopimuksia, ja asetettuja laatukriteerejä seurataan osana päivittäistä tekemistä. Teemme sen, minkä lupaamme.

Huolehdimme viihtyisästä ja motivoivasta työyhteisöstä. Hyvällä johtamisella varmistamme, että resurssit ovat riittävät asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme: huomioimme elintarviketurvallisuuden, ympäristön ja energiatehokkuuden. Koulutamme henkilökuntaamme. Tiedotamme viranomaisia, asiakkaita ja muita sidosryhmiä asioista ja hankkeista, joilla on asiakastyytyväisyys-, elintarviketurvallisuus-, energia- ja ympäristövaikutuksia. Alennamme toiminnasta aiheutuvaa ympäristökuormaa käyttämällä raaka-aineet ja energian mahdollisimman tehokkaasti. Otamme huomioon laite- ja kiinteistöhankinnoissa sekä ylläpidossa energiankäytön vähentämisen mahdollisuudet.

Toimimme kuluttajalähtöisesti ja uskottavasti sekä noudatamme kaikkia toimintaamme koskevia viranomaisvaatimuksia. Me kaikki sitoudumme tekemään parhaamme joka päivä jokaisen tuotteen kohdalla huomioiden tuoteturvallisuuden, ympäristöön ja energiatehokkuuteen vaikuttavat asiat. Näin annamme ihmisille mahdollisuuden parempaan valmisruokaan.

Kokkikartanon ruokia valmistetaan Keravan ja Pietarsaaren toimipisteissä. Elintarviketurvallisuus- ja ympäristöpolitiikka kattavat molemmat toimipisteet. Energiapolitiikka kattaa Keravan toimipisteen.

•••

Vår uppgift på Kokkikartano är att erbjuda människor en möjlighet till bättre färdigmat.

Vi vet att vi når framgång, när vi koncentrerar oss på kvalitetsmedveten tillverkning av fantastiskt goda finländska favoritmaträtter, gjorda på noggrant utvalda råvaror och tillverkade enligt överenskomna anvisningar. Det väsentliga i att lyckas är att ständigt förbättra smaken genom att kontinuerligt utveckla våra produkter och vårt görande.

Vårt värdeord är att behandla andra så som vi själv vill bli behandlade. Alltså gör vi produkter så som vi skulle göra åt oss själva. Vi är ärliga mot oss själva, våra konsumenter, våra kunder, våra intressentgrupper och våra leverantörer. Vi gör ett tätt och öppet samarbete med leverantörerna och våra intressentgrupper. I sitt dagliga arbete följer var och en avtal och utsatta kvalitetskriterier. Vi gör det vi lovar.

Vi hjälps åt i att upprätthålla en trivsam och motiverande arbetsgemenskap. Med ett bra ledarskap säkerställer vi att vi har tillräckliga resurser för att uppnå utsatta mål.

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet: Vi tar hänsyn till livsmedelssäkerheten, miljön och energieffektiviteten. Vi utbildar vår personal. Vi informerar myndigheter, kunder och andra intressentgrupper om ärenden och projekt som har inverkan på kundbelåtenhet, livsmedelssäkerhet, energi och miljö. Vi minskar på miljöbelastningen som uppstår från vår verksamhet genom att förbruka råvarorna och energin så effektivt som möjligt. I anskaffningen av maskiner, fastigheter och underhåll tar vi hänsyn till möjligheterna att minska energiförbrukningen.

Vi agerar trovärdigt och utgående från konsumenten, vi följer även alla myndighetskrav som gäller vår verksamhet. Vi förbinder oss alla vid att varje dag göra vårt bästa med varje enskild produkt, då vi även tar hänsyn till aspekter som berör produktsäkerheten, miljön och energieffektiviteten. På det här sätter ger vi människor en möjlighet till bättre färdigmat.

Kokkikartanos maträtter tillverkas i anstalterna som är belägna i Kervo och Jakobstad. Livsmedelssäkerhets- och miljöpolitiken sträcker sig över båda verksamhetsanstalterna. Energipolitiken gäller Kervo anstalt.

•••

Our mission in Kokkikartano is to offer people a chance for better ready-made food.

We know that we will succeed when we focus on manufacturing impossibly good Finnish favorite foods with carefully selected raw materials and by obeying agreed instructions. Crucial thing in success is continuously aim at better taste by developing our foods and procedures at all times. Our main value is to treat others as you wish to be treated. We are honest to ourselves, consumers, our customers, stakeholders ja raw material suppliers. We do tight and open co-operation with our suppliers and stakeholders. Every one of us will obey contracts and quality criteria that are set as a part of everyday work.

We will take care of a comfortable and motivating working environment. By good leadership we will ensure, that the resources are adequate for reaching the goals that are set.

We will continuously develop our way of working: consider food safety, the environment and energy efficiency. We will educate our personnel. We inform public authorities, customers and other stakeholders about things and projects that have effects on customer satisfaction, food safety, energy consumption and the environment. We reduce our environmental burden by using raw materials and energy as effectively as possible. In machinery and real estate purchases we consider the possibilities of reducing energy consumption.

Our work is customer oriented and credible and we obey all authority demands considering our work. We all engage to do our best every day with every product concidering product safety, environment and energy efficiency. That’s how we give people a chance for better ready-made food.

Kokkikartano food products are manufactured in Kerava and Pietarsaari plants. Food safety and environment politics include both plants. Energy politics include the Kerava plant.